UA-120637033-1

انواع نوشته‌ در وب‌سایت؛ بخش نخست

///انواع نوشته‌ در وب‌سایت؛ بخش نخست

انواع نوشته‌ در وب‌سایت؛ بخش نخست

۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۶:۳۱:۳۴ خرداد ۲۰, ۱۳۹۷|نکته‌نوشته‌ها|بدون ديدگاه

این تصویر برای انواع نوشته در وب‌سایت انتخاب شده است

پیش از راه‌اندازی وب‌سایت شاید دل‌مشغولی خیلی‌هامان این باشد که نوشته‌ خود را چگونه دسته‌بندی کنیم یا نوشته خود را در چه دسته‌ای قرار دهیم. یکی از دغدغه‌های نویسندگان وب‌‌سایت اینست:‌ وقتی بخواهیم نوشته‌هایمان را دسته‌بندی کنیم. می‌بینیم چقدر زیاد و فرار و بی‌انتهاست دسته‌بندی برای هر نوشته‌. عنوان‌های مختلف و متنوع و معنی‌دار و بی‌معنای زیادی برای هرنوع نوشته‌ می‌توان انتخاب کرد. به‌نظرم هر نوشته و مطلبی در هر وب‌سایت یا وبلاگی که منتشر می‌شود در یکی از دسته‌های زیر می‌توان قرارش داد. برخی نوشته‌ها و مطلب‌ها بسیار سطحی و کم‌عمق و برخی نیز بسیار پرمغز و پربار. هرکدامش جرقه‌ای به ذهن می‌زند انگار. اینجا دسته‌بندی‌های مختلف با نام‌هایی متنوع برای نوشته‌ها آورده شده است:

زیبانوشته؛‌ تلنگرنوشته؛ طنزنوشته؛ آهنگین‌نوشته؛ دل‌نشین‌نوشته؛ سنگ‌نوشته؛ شعرنوشته؛ خاطره‌نوشته؛ آنی‌نوشته؛ داغ‌نوشته؛ روز‌نوشته؛ گرم‌نوشته؛ دردنوشته؛ شیرین‌نوشته؛ کتاب‌نوشته؛ رنگ‌نوشته؛ غذانوشته؛ آب‌نوشته؛ بادنوشته؛ خط‌نوشته؛ جوک‌نوشته؛ جنگ‌نوشته؛ رؤیانوشته؛ جفنگ‌نوشته؛ قشنگ‌نوشته؛ تلخ‌نوشته؛ گندنوشته؛ سردنوشته؛ یخ‌نوشته؛ سیب‌زمینی‌نوشته؛ ریزنوشته؛ رمز‌نوشته؛ مر‌ض‌نوشته؛ شرم‌نوشته؛ تاب‌نوشته؛ ناب‌نوشته؛ خلاصه‌نوشته؛ گم‌نوشته؛ عالی‌نوشته؛ خاک‌نوشته؛ نرم‌نوشته؛ سخت‌نوشته؛ بط‌‌نوشته؛ ربط‌نوشته؛ بی‌ربط‌نوشته؛ نمک‌نوشته؛ فلفل‌نوشته؛ تندنوشته؛ کند‌نوشته؛ تیزنوشته؛ ژرف‌نوشته؛ عمق‌نوشته؛ پرنوشته؛ کم‌نوشته؛ غش‌نوشته؛ خواب‌نوشته؛ ذهن‌نوشته؛ چشم‌نوشته؛ لب‌نوشته؛ آوازنوشته؛ دعانوشته؛ ثنانوشته؛ خدانوشته؛ بدنوشته؛ خوب‌نوشته؛ گنگ‌نوشته؛ سخته‌نوشته؛ پسندنوشته؛ خلاق‌نوشته؛ سبزنوشته؛ زمین‌نوشته؛ گُل‌نوشته؛ گِل‌نوشته؛ درون‌نوشته؛ برون‌نوشته؛ جنون‌نوشته؛ عقل‌نوشته؛ قلب‌نوشته؛ کرم‌نوشته؛ مارنوشته؛ دراز‌نوشته؛ سفیدنوشته؛ تمیزنوشته؛ کثیف‌نوشته؛ چرک‌نوشته؛ خیلی‌نوشته؛ ترنوشته؛ خیس‌نوشته؛ شاه‌نوشته؛ گاه‌نوشته؛ ماه‌نوشته؛ ستاره‌نوشته؛ حال‌نوشته؛ کارنوشته؛ سازنوشته‌؛ جان‌نوشته؛ کام‌نوشته؛ چای‌نوشته؛ قهوه‌نوشته؛ شادی‌نوشته؛ بازی‌نوشته؛ راضی‌نوشته؛‌ پو‌ل‌نوشته؛ دغل‌نوشته؛ ذغال‌نوشته؛ گچ‌نوشته؛ کلک‌نوشته؛ فریب‌نوشته؛ شجاع‌نوشته؛ قوی‌نوشته؛ ورزش‌نوشته؛ نرمش‌نوشته؛ نگارش‌نوشته؛‌ پژوهش‌نوشته؛ خجل‌نوشته؛ آرام‌نوشته؛ ساکن‌نوشته؛ سکون‌نوشته؛ سکوت‌نوشته‌؛ سوت‌نوشته؛ برق‌نوشته؛ بو‌نوشته؛ رونوشته‌؛ پایین‌نوشته؛ بالا‌نوشته؛ چپ‌نوشته‌؛ راست‌نوشته‌؛ وسط‌نو‌شته؛ مورب‌نوشته‌؛‌ مایل‌نوشته؛‌ قصه‌نوشته؛ رمان‌نوشته؛ صوت‌نوشته؛ لیزنوشته؛ سرنوشته؛ سفت‌نوشته؛ تک‌نوشته؛ گازنوشته؛ گیج‌نوشته؛‌ منگ‌نوشته؛‌ شعرنوشته؛‌ طعم‌نوشته؛ شور‌نوشته؛‌ لقمه‌نوشته؛‌ طعمه‌نوشته؛ گنده‌نوشته؛ شربت‌نوشته‌؛ عسل‌نوشته؛ طلانوشته؛ نقره‌نوشته؛ سرب‌نوشته؛ یزد‌نوشته؛ شهر‌نوشته؛ روستا‌نوشته؛ شمال‌نوشته؛ جنوب‌نوشته؛ کشک‌نوشته؛ دوغ‌نوشته؛ حالت‌نوشته؛ سیرنوشته؛ پیازنوشته؛ لبو‌نوشته؛ جمع‌نوشته؛ فر‌د‌نوشته؛ زنده‌نوشته؛ رشد‌نوشته؛ بالغ‌نوشته؛ نقض‌نوشته؛ ناقص‌نوشته؛ شرنوشته؛ خیرنوشته؛ قلم‌نوشته؛ خودنوشته‌؛ چاق‌نوشته؛ قطور‌نوشته؛ نازک‌نوشته؛ شیوا‌نوشته؛ بانک‌نوشته؛ نی‌نوشته؛ نوش‌نوشته؛ گردنوشته؛ غبارنوشته؛ شعارنوشته؛ گناه‌نوشته؛ ثواب‌نوشته؛ رخ‌نوشته؛ سمانوشته؛ سیمانوشته؛ شلوغ‌نوشته؛ خلوت‌نوشته؛ درهم‌نوشته؛ سوانوشته؛ بغض‌نوشته؛ حب‌نوشته؛ دست‌نوشته؛ پانوشته؛ فقرنوشته؛ گنج‌نوشته؛ دیوارنوشته؛ سقف‌نوشته؛ کف‌نوشته؛ چوب‌نوشته؛ خوشه‌نوشته؛ کاغذنوشته؛ رایانه‌نوشته؛ رگ‌نوشته؛ نبض‌نوشته؛ ده‌نوشته؛ شهرنوشته؛ دورنوشته؛ عرش‌نوشته؛ پرت‌نوشته؛ چرت‌نوشته؛ زشت‌نوشته؛ شب‌نوشته؛ ظهر‌نوشته؛ صبح‌نوشته؛ ساعت‌نوشته؛ فکرنوشته؛ توپ‌نوشته؛ تورنوشته؛ بازنوشته‌؛ تل‌نوشته؛ گراف‌نوشته؛ رازنوشته؛ سرنوشته؛ ول‌نوشته؛ رک‌نوشته؛ حس‌نوشته؛ کارتون‌نوشته؛ لوس‌نوشته؛ ننرنوشته؛ بزک‌نوشته؛ چرخ‌نوشته؛ کلیدنوشته؛ قفل‌نوشته؛ مکث‌نوشته؛ تمرکزنوشته؛ تفکرنوشته؛ صبرنوشته؛ صورت‌نوشته؛ گرگ‌نوشته؛ حرف‌نوشته؛ قاب‌نوشته؛ عادت‌نوشته؛ فرق‌نوشته؛ جرم‌نوشته؛ عمل‌نوشته؛ ریسمان‌نوشته؛ نخ‌‌نوشته؛ سیمان‌نوشته؛ قندنوشته؛ شکرنوشته؛ نان‌نوشته؛ برشته‌نوشته؛ لبخندنوشته؛ نازنوشته؛ بهارنوشته؛ خزان‌نوشته؛ تعطیل‌نوشته؛ آه‌نوشته؛ اَه‌نوشته؛ بَه‌نوشته؛ بِه‌نوشته؛ سه‌نوشته؛ لک‌نوشته؛ غم‌نوشته؛ مشق‌نوشته؛ رو‌نوشته؛ پیرنوشته؛ دیرنوشته؛ آ‌ش‌نوشته؛ خارنوشته؛ تیغ‌نوشته؛ درنوشته؛ زنگ‌نوشته؛ دیگرنوشته؛ نونوشته.

ثبت ديدگاه