UA-120637033-1

شروع

برای شروع؛ درباره خودم و محمدرضا و متمم و شما

برای شروع در نونوشته‌های مجید نعیم‌یاوری

آغاز سخن با نام خدا

حرفم را با شعری از سعدی شیرین‌سخن می‌آغازایم!

مرد خردمند هنرپیشه را      عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه اندوختن     با دگری تجربه بردن به کار!

اینجا محلی برای نوشتن دغدغه‌ها و خاطره‌ها و تجربه‌های شخصی و علمی و دانشی من است درباره مدیریت و استعداد و انگیزش و آموزش و پژوهش و مطالعه و فوتبال و شعر و درس و طنز و هر نکته‌ یا موضوعی که بر سر ذوقم بیاورد شاید. پیش از گفتن از خودم […]

۱۳۹۷/۳/۱۹ ۲۰:۰۰:۲۰ خرداد ۱۲, ۱۳۹۷|استعداد|بدون ديدگاه